Verkoopsvoorwaarden

  • 1. Onder uitdrukkelijk voorbehoud zullen wij, met het verlangen volledig voldoening aan onze klanten te schenken, elke reclamatie voor verborgen gebreken onderzoeken, indien dit bezwaar ons toekomt binnen 10 dagen volgend op de afgifte van de goederen op de plaats van de verzending. Na deze termijn zal geen reclamatie nog in aanmerking genomen worden.
    • 1. Zowel zichtbare als verborgen gebreken aan de tafel zelf zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Onzichtbare gebreken kunnen onder andere zijn; Verkeerde bevestiging van de doek door de vorige stoffeerder, gebruik van te sterke ov verkeerde lijmen, schade door rotting, ...
    • 2. Schade die tijdens de werken ontstaat door slechte stockage of ouderdom van de tafel vallen op de verantwoordelijkheid van de klant.
  • 2. Onze prijs is deze van contante betaling, zonder bijkomende korting. Het in omloop brengen van handelseffecten, alsook het aannemen van waarden ter betaling, vormen nooit een uitzondering op deze clausule. Elke factuur zal betaald worden binnen 8 dagen indien niet anders vermeld; zoniet zullen wij op zicht en op uw kosten de desbetreffende bedragen laten ontvangen. Bij elk gebrek aan betaling binnen 10 dagen zal een handelsrente van 11,5 % verschuldigd zijn, en dit automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur. Bij wanbetaling binnen veertien dagen na aangetekende aanmaning zal als schadevergoeding een verhoging van 15% op het nog te betalen bedrag verschuldigd zijn met een minimum van 25 euro.
  • 3. Alle geschillen tussen de partijen zullen zonder uitzondering voor de rechtbanken van Tongeren en het vredegerecht van Bilzen aanhandig gemaakt worden, zonder dat de contracterende partij het geschil voor een andere rechtbank moge brengen, zelfs door tussengeschillige eis, door het roepen van vrijwaring, in tussenkomst of in verklaring van gemeen vonnis.
  • 4. De BTW wordt toegepast op verantwoordelijke verklaring van de klant.
  • 5. Zolang geen volledige betaling van de geleverde goederen is bekomen, blijven deze goederen onze eigendom.